{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1643097937, "action_source": "email", "user_data": { "em": [ "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068" ], "ph": [ null ] }, "custom_data": { "currency": "USD", "value": "142.52" } } ] }
top of page

מדיניות פרטיות

מסמך זה הוא מדיניות פרטיות של מועדון הכושר קרוספיט סופרדרייב (להלן: "המכון") ביחס לאתרי האינטרנט ו/או אתרים או עמודים ברשתות חברתיות שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתרים").

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המכון ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת המכון במידע, הנמסר לה המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

כללי

בעת שימוש באתרים ישמר מידע אישי אודות המשתמשים בהתאם למידע שנמסר על ידם בלבד,  לצורך קבלת מידע על שירותי המכון. משתמש המוסר את פרטיו עושה זאת מרצונו ועל דעתו.

 

השימוש במידע

 המידע שנאסף ישמש על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.

 

מסירת מידע לצד שלישי 

המכון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המכון שתחייב חשיפת פרטיך;

  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין; 

  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

  • אם המכון ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

 

Cookies 

באתרים עשוי להיעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 

פרסומות של צדדים שלישיים 

המכון מתיר ו/או עשוי להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים, לרבות הפלטפורמות בהן מופיעים האתרים, אשר ייתכן כי אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המכון והאחריות על כך היא של המשתמש.

 

אבטחת מידע 

המכון נעזר במערכות אבטחת המידע של הפלטפורמות בו מופיעים האתרים. לכן, המכון לא מתחייב ששירותיו ו/או אתריו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל בדוא"ל info@cfsuperdrive.com.

 

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

עודכן לארונה בתאריך 24.1.2020.

bottom of page